ประชากรทั้งสิ้น
- ชาย
- หญิง
มีความหนาแน่นเฉลี่ย

3,629
1,759
1,870
225.40

              คน
              คน
              คน
              คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

จำนวนประชากร 3,629 คน จำแนกได้ ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

132

168

300

2

166

196

362

3

189

193

382

4

42

38

80

5

89

94

183

6

154

158

312

7

179

204

383

8

126

121

247

9

179

163

342

10

111

134

245

11

154

152

306

12

238

249

487

รวม

1,759

1,870

3,629