โครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม


จำนวนเส้นทางคมนาคมภายในตำบลกุ่มหัก มีจำนวน 30 สาย ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ถนน คสล.(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย)

ถนนลาดยาง(สาย)

รวม

1

1

1

-

2

2

1

1

-

2

3

1

1

2

4

4

1

-

1

2

5

1

1

1

3

6

2

-

2

4

7

2

-

2

4

8

-

1

1

2

9

2

-

1

3

10

1

-

-

1

11

1

-

-

1

12

2

-

-

2

รวม

15

5

10

30

 

 

การโทรคมนาคม


- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
- สถานีคมนาคมอื่น ๆ

-
-

แห่ง
แห่ง

 

 

การไฟฟ้า


ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีครัวเรือนจำนวนน้อยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ

 

 

การประปา


ประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีครัวเรือนจำนวนน้อยที่ไม่มีประปาใช้