สภาพทั่วไปตำบล    เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานไหลผ่าน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหล                                          ผ่านทุกหมู่บ้าน

 

 

อาณาเขตตำบล


 

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลหนองแค    อำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองโรง   อำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองโรง   อำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี
ตำบลไผ่ต่ำ        อำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี