ขั้นตอนการออกสำรวจพื้นที่เป้าหมายโดย เจ้าหน้าที่ อบต.กุ่มหัก และสมาชิก อบต.กุ่มหัก

ขั้นตอนการออกสำรวจพื้นที่เป้าหมาย
บ้านนายพรชัย  เอี่ยมชุ่ม ม.2 ตำบลกุ่มหัก

บ้านนางบุญสม  บัวเมือง  ม.11 ตำบลกุ่มหัก

บ้านนายเหลือ  คุ้มปลื้ม  ม.12 ตำบลกุ่มหัก

โดย เจ้าหน้าที่ อบต.กุ่มหัก และสมาชิก อบต.กุ่มหัก