นางสำเนียง บุญแก้ว
นายก อบต.กุ่มหัก
           
นายสอาด บุญมี
รองนายก อบต.กุ่มหัก
นายวัชรากรณ์  ตลับทอง
รองนายก อบต.กุ่มหัก
           
นายชัยวัฒน์ เจริญสุข
เลขานุการนายก อบต.กุ่มหัก