จ.ส.อ.คมกฤช  ปราบทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวีระพล ประสิทธิสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
           
นางอุมาภรณ์  ภาดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวจินตนา ปลอดห่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
           
นายสุชาติ ตั้งฤทัยวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางพิไลพร  สุรวิทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
           
นางกัญจนพร   แหยมนุช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวิทยา  แย้มยวน
ผู้อำนวยการกองการเกษตร