นายวัชรากรณ์  ตลับทอง
รองนายก อบต.กุ่มหัก
036383710