นางกัญจนพร   แหยมนุช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมาณี  ประสารภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก