นางพิไลพร  สุรวิทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวศันสนีย์  ศรีโชติ
นักพัฒนาชุมชน