นายณรงค์ จันทรศร
กำนันตำบลกุ่มหัก
นางสาวสรชา มะโนน้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นางพูนทรัพย์  นอมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นางทิพย์วัลย์ พุฒซ้อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นางสมบัติ ขุนศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นางปรานอม เสียงสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายสุรศักดิ์ เทียมธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายชวลิต ปัทมโรจน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายชลธี บุญมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10