จ.ส.อ.คมกฤช  ปราบทอง
ปลัด อบต.กุ่มหัก
นายวีระพล  ประสิทธิสม
รองปลัด อบต.กุ่มหัก
นางอุมาภรณ์  ภาดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ว่าง
นิติกร
นางสาววิไลพร  มาลาแดง
นักทรัพยากรบุคล
นางสาวนิโลบล อินทรโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญรดี  เริงยุทธนาชีวิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษดา  จันทพันธ์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชวลิต  มาลาแดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ
นายประเสริฐ  ชายแก้ว
พนักงานขับรถ