ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก

เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการ

*****************************

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 และหมวดที่ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับมารฐานการบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหักจึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดังนี้

ที่ กระบวนการบริการ  ระยะเวลเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด
1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 นาที / ราย 4 นาที / ราย
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นาที / ราย 4 นาที / ราย
3 จัดเก็บภาษีป้าย 5 นาที / ราย 4 นาที / ราย
4

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กรณีที่ไป  

-ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

 

30 วัน / ราย

 

 

 

 

 

20 วัน / ราย

 

 

 

5 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 3 ชม./ราย  3 ชม./ราย
6 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที  ในทั้นที
7 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข็

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้

ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้

ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 5 วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

 

 

(นางสำเนียง    บุญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก