ลักษณะสังคม


การศึกษา


- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

1
-
-
-
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 

 

สถาบันและองค์กรศาสนา


- วัด/สำนักสงฆ์

2

แห่ง

 

 

สาธารณสุข


- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด เตียง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ

-
1

-
ร้อยละ

  แห่ง
  แห่ง
  แห่ง
  แห่ง
100%

 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


- สถานีตำรวจ
- สถานีดับเพลิง

-
-

แห่ง
แห่ง